خدمات پست های GIS:

  • طراحی: شرکت توان گستر دقیق بهینه ترین پست های GISبرای سطح ولتاژهای مختلف مطابق با دستور و طرح کارفرما که منتهی به اشغال کمترین فضای ممکن مورد نیاز برای نصب تجهیزات GIS می گردد را طراحی می نماید
  • تامین تجهیزات: این شرکت با شناسایی بهترین و بزرگترین سازندگان GISدر دنیا آماده تامین تمامی تجهیزات مورد نیاز برای پست های GIS با سطح ولتاژ های مختلف می باشد
  • اجرا: عملیات ساختمانی، نصب و بهره بردای از پست های GISتوسط گروه های با تجربه این شرکت انجام می پذیرد که سوابق درخشانی در این زمینه دارند
  • تعمیر و نگهداری: این شرکت با بهره گیری از پرسنل متخصص در زمینه های تعمیرات دوره ای و کلی همچنین بهره برداری از پست های فشارقوی آماده همکاری با کارفرمایان محترم می باشد
  • فاینانس: شرکت توان گستر دقیق با مشارکت همکاران داخلی و خارجی خود آمادگی فاینانس و تامی تجهیزات از طریق فاینانس برای پروژه های کلان را داراست.