بخش نیروگاه شرکت توان گستر دقیق با تکیه بر توان مهندسی متخصین داخلی آماده اجرای پروژه های نیروگاهی شامل تامین تجهیزات بخش های BOP  ، بخش الکتریکال و مکانیکال و اجرای پروژه های مرتبط با نیروگاه می باشد.