بخش نیروگاه شرکت توان گستر دقیق با تکیه بر توان مهندسی متخصین داخلی آماده اجرای

پروژه های نیروگاهی شامل تامین تجهیزات بخش های BOP  ، بخش الکتریکال و مکانیکال

و اجرای پروژه های مرتبط با نیروگاه می باشد.


58099_582. .mOHcSvTQr2. .P1000361