طراحی، خرید و اجرای سیسنم های تغذیه برق ایستگاه های مترو و اجرای ریل تماس با قطار (contact rail system)

بصورت EPC  و همچنین پستهای توزیع داخل ایستگاه ها و پست های فوق توزیع مرتبط با خطوط قطار شهری از جمله

خدماتی است که این شرکت مفتخر است در اختیار کارفرمایان محترم قرار دهد.

همچنین تعمیرات و بهره بردای از تجهیزات مرتبط با ایستگاه های مترو و آموزش پرسنل کارفرما از دیگر خدماتی است

که این شرکت در حوزه قطارهای شهری (مترو) به کارفرمایان محترم ارائه می نماید.