این شرکت با هدف تامین بخشی از نیاز های کشور در زمینه طراحی و مونتاژ و تست تابلو های حفاظت و کنترل، LV AC/DCوPLC ،AVR و … به این زمینه وارد شد با تکیه بر تلاش و تخصص پرسنل جایگاه ویژه ای در این بخش صنعت یافته است.